Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit

Laajuus: 5 op

Koodi: ay410087P

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • käyttää yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja analysoida niihin liittyviä peruskysymyksiä kasvun ja kasvatuksen eri konteksteissa.

 • tunnistaa muun muassa sosiaalisen aseman ja sukupuolen merkityksen kasvatusta ja koulutusta koskevassa keskustelussa (ml. intersektionaalisuus)

 • soveltaa kasvatuksen ja koulutuksen monikulttuurisia, oikeudellisia, sosiaalisia ja vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä arkielämän eri tilanteissa.

 • kuvata suomalaisen koulutusjärjestelmän historiallisia, yhteiskuntapoliittisia ja ammatillisia lähtökohtia.

Ydinsisältö

 • Yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen perusteet.

 • Kulttuurin, yhteiskunnan ja ympäristön asettamat kasvun ja kasvatuksen mahdollisuudet ja rajoitteet (ml. esim. poliittiset, taloudelliset ja sukupuolittuneet näkökulmat).

 • Kasvatuksen monikulttuuriset, oikeudelliset, sosiaaliset ja vastuullisuuteen liittyvät kysymykset (ml. esim. sukupuolen, seksuaalisuuden ja intersektionaalisuuden näkökulmasta).

 • Kasvatusjärjestelmät ja niiden sukupuoli osana yhteiskunnan historiallista kehitystä (ml. koulutuspolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa).

 • Tasa-arvopolitiikka osana koulutus- ja yhteiskuntapolitiikkaa.

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.

Edeltävät opinnot: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi.

Suoritustapa

 • Luentoa (24t), itsenäistä työskentelyä (111t).

 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Opetuksen aika ja paikka

 • Kurssiaika: 08.12.2020-14.02.2021

 • Luennot: ti 08.12., ke 09.12., to 10.12., ti 15.12., ke 16.12., to 17.12.2020, klo 17-20; (https://oulu.zoom.us/my/aykt25/)

 • Kurssiesseen palautus Moodleen ennen seuraavan kurssin alkua tai viimeistään su 14.02.2021 mennessä

Opettaja: KT Veli-Matti Ulvinen

Tutor (ohjatut verkko-opinnot): Heidi Kanniainen

Kirjallisuus

 • Aittola, T. (toim.) (2012) Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. (e-kirjana)

 • [TAI Aittola, T. (toim.) (1999) Kasvatussosiologian teoreetikoita. Uudesta kasvatussosiologiasta oppimisen kriittiseen tarkasteluun.]

 • Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2000) Kasvatussosiologia. (e-kirjana)

Arvostelu:

hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa.)

Ilmoittautuminen ja maksut

Katso ilmoittautumis- ja maksutiedot osiosta Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin.