Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit

Laajuus: 5 op

Koodi: ay410087P

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • käyttää yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja analysoida niihin liittyviä peruskysymyksiä kasvun ja kasvatuksen eri konteksteissa
 • soveltaa kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisia, monikulttuurisia ja oikeudellisia kysymyksiä arkielämän eri tilanteissa
 • kuvata suomalaisen koulutusjärjestelmän ja koulutuspolitiikan historiallisia, yhteiskuntapoliittisia ja ammatillisia lähtökohtia

Ydinsisältö

 • Yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen perusteet
 • Kontekstin l. kulttuurin, yhteiskunnan ja ympäristön kasvulle ja kasvatukselle asettamat mahdollisuudet ja rajoitteet
 • Kasvatuksen sosiaaliset, monikulttuuriset ja oikeudelliset kysymykset
 • Kasvatusjärjestelmät osana yhteiskunnan historiallista kehitystä
 • Koulutuspolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.

Edeltävät opinnot: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi.

Suoritustapa

 • Luentoa (14t), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Optimassa.

Opetuksen aika ja paikka

 • Kurssiaika: 17.12.2019-16.02.2020
 • Luennot: ti 17.12., ke 18.12., to 19.12.2019 klo 17-20 sali L10
  • - Luentojen Zoom-yhteys https://oulu.zoom.us/my/aykt/
  • - Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen pe 10.01.2020 mennessä
  • - Verkkoseminaari (10t) Moodlessa la 11.01. - su 19.01.2020
  • - Esseesuoritusten palautus Moodleen ennen seuraavan kurssin alkua tai viimeistään su 16.02.2020 mennessä

Opettaja: KT Veli-Matti Ulvinen

Tutor: Heidi Kanniainen

Kirjallisuus

 • Aittola, T. (toim.) (2012) Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. (e-kirjana)
 • [TAI Aittola, T. (toim.) (1999) Kasvatussosiologian teoreetikoita. Uudesta kasvatussosiologiasta oppimisen kriittiseen tarkasteluun.]
 • Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2000) Kasvatussosiologia. (e-kirjana)

Arvostelu:

hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa.)

Ilmoittautuminen ja maksut

Katso ilmoittautumis- ja maksutiedot osiosta Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin.