Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät

Laajuus: 5 op

Koodi: ay410088P

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • käyttää kasvatusfilosofiaan ja kasvatuksen etiikkaan liittyvää käsitteistöä eritellessään ja ratkaistessaan kasvatustyön käytännössä eteen tulevia kysymyksiä
 • kuvata tärkeimpiä kasvatusfilosofisen tutkimuksen suuntauksia ja ajattelutapoja sekä analysoida näiden suhteita
 • soveltaa kasvatusfilosofista osaamistaan rakentavalla tavalla toimiessaan toisten kasvatusalan toimijoiden kanssa kasvatuksen filosofisten ja eettisten kysymysten yhteydessä.

Sisältö

 • kasvatusfilosofinen tutkimus kasvatustieteen osa-alueena, filosofisen tutkimuksen ja argumentaation luonne, filosofiset kysymykset
 • kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen eettinen luonne sekä pedagogisen toiminnan eettiset kysymyksenasettelut
 • kasvatuksen päämääräkysymykset ja niistä käytävä keskustelu

Lyhyt esittelyvideo kurssista.

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.

Sähköista tukimateriaalia.

Edeltävät opinnot: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi.

Suoritustapa

 • Luentoa (14t), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Optimassa.

Opetuksen aika ja paikka

 • Kurssiaika: 01.04.-31.05.2020

- Luennot: ke 01.04., ti 07.04., ke 08.04.2020 klo 17-20, sali L10 (Koronan takia luento vain etäyhteydellä)

  • - Luentojen Zoom-yhteys https://oulu.zoom.us/my/aykt25/
  • - Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen pe 24.04.2020 mennessä
  • - Verkkoseminaari (10t) Moodlessa la 25.04. - ma 04.05.2020
  • - Esseesuoritusten palautus Moodleen viimeistään su 31.05.2020 mennessä

Opettaja: KT Eetu Pikkarainen

Tutor: Ilona Hakalin

Kirjallisuus

Soveltuvin osin:

 • Puolimatka, T. (1995) Kasvatus ja filosofia. (ensisijainen teos)
 • Huhmarniemi, R., Skinnari, S., & Tähtinen, J. (toim.). (2001). Platonista transmodernismiin: Juonteita ihmisyyteen, ihmiseksi kasvamiseen, oppimiseen, kasvatukseen ja opetukseen. Suomen kasvatustieteellinen seura.
 • Noddings, N. (2011). Philosophy of education. 3rd edition. Westview Press.
 • Atjonen, P. (2004) Pedagoginen etiikka koulukasvatuksen karttana ja kompassina.

Arvostelu:

hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa.)

Ilmoittautuminen ja maksut

Katso ilmoittautumis- ja maksutiedot osiosta Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin.