Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät

Laajuus: 5 op

Koodi: ay410088P

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • käyttää kasvatusfilosofiaan ja kasvatuksen etiikkaan liittyvää käsitteistöä eritellessään ja ratkaistessaan kasvatustyön käytännössä eteen tulevia kysymyksiä

 • kuvata tärkeimpiä kasvatusfilosofisen tutkimuksen suuntauksia ja ajattelutapoja sekä analysoida näiden suhteita

 • soveltaa kasvatusfilosofista osaamistaan rakentavalla tavalla toimiessaan toisten kasvatusalan toimijoiden kanssa kasvatuksen filosofisten ja eettisten kysymysten yhteydessä.

Sisältö

 • kasvatusfilosofinen tutkimus kasvatustieteen osa-alueena, filosofisen tutkimuksen ja argumentaation luonne, filosofiset kysymykset

 • kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen eettinen luonne sekä pedagogisen toiminnan eettiset kysymyksenasettelut

 • kasvatuksen päämääräkysymykset ja niistä käytävä keskustelu

Lyhyt esittelyvideo kurssista.

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.

Sähköista tukimateriaalia.

Edeltävät opinnot: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi.

Suoritustapa

 • Luentoa (14t), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111t).

 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Opetuksen aika ja paikka

 • Kurssiaika: 31.03.-30.05.2021

 • Luennot: ke 31.03., ke 07.04., to 08.04.2021 klo 17-20, https://oulu.zoom.us/my/aykt25/

 • Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen pe 23.04.2021 mennessä

 • Verkkoseminaari (10t) Moodlessa la 24.04. - ma 03.05.2021

 • Esseesuoritusten palautus Moodleen viimeistään su 30.05.2021 mennessä

Opettaja: KT Eetu Pikkarainen

Tutor: Ilona Hakalin

Kirjallisuus

Soveltuvin osin:

 • Puolimatka, T. (1995) Kasvatus ja filosofia. (ensisijainen teos)

 • Huhmarniemi, R., Skinnari, S., & Tähtinen, J. (toim.). (2001). Platonista transmodernismiin: Juonteita ihmisyyteen, ihmiseksi kasvamiseen, oppimiseen, kasvatukseen ja opetukseen. Suomen kasvatustieteellinen seura.

 • Noddings, N. (2011). Philosophy of education. 3rd edition. Westview Press.

 • Atjonen, P. (2004) Pedagoginen etiikka koulukasvatuksen karttana ja kompassina.

Arvostelu:

hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa.)

Ilmoittautuminen ja maksut

Katso ilmoittautumis- ja maksutiedot osiosta Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin.