Kurssien arviointikriteerit

Kasvatustieteen perus- ja aineopintojen kursseissa käytetään pääsääntöisesti numeerista 5-portaista arviointiasteikkoa. Johdatus kasvatustieteen perusteisiin-kurssissa ja Proseminaari-kurssissa käytetään Hyväksytty / Hylätty -asteikkoa, jossa Hyväksytty arvosana vastaa arvosanaa 3 numeerisella asteikolla. Alla on esitetty arvosanojen arviointikriteerit.

Arvosana 0 eli Hylätty eli Täydennettävä:

Suorituksen perusteella ei voi päätellä, että osaamistavoitteet olisi saavutettu. Tuotettu sisältö on hajanaista eikä liity olennaisesti opintojakson aihepiiriin ja sisältöihin.

Arvosana 1:

Opintojakson osaamistavoitteet on saavuttu välttävästi. Opintojakson sisältöjä on käsitelty hyvin pintapuolisesti ja hajanaisesti. Lähteiden käyttö on heikkoa.

Arvosana 2:

Opintojakson osaamistavoitteet on saavuttu tyydyttävästi. Opintojakson sisältöjä on käsitelty jokseenkin pintapuolisesti ja asioiden väliset yhteydet jäävät jossain määrin epäselviksi ja itsenäinen pohdinta jossain määrin puutteellista. Lähteiden käyttö enimmäkseen heikkoa tai tyydyttävää.

Arvosana 3:

Opintojakson osaamistavoitteet on saavutettu hyvin. Opintojakson sisällöt hallitaan hyvin ja niiden käsittely on pohtivaa sekä asioita toisiinsa suhteuttavaa. Lähteiden käyttö on pääasiassa ohjeiden mukaista.

Arvosana 4:

Opintojakson osaamistavoitteet on saavutettu ilmeisen kiitettävästi. Opintojakson sisältöjen käsittely on jokseenkin analyyttistä ja systemaattisesti hallittua sisältäen hyvin perusteltua itsenäistä ajattelua ja osoittaen myös yleisten akateemisten taitojen hallintaa. Lähteiden käyttö on pääasiassa erittäin hyvää.

Arvosana 5:

Sekä opintojakson että yleisemmät akateemiset osaamistavoitteet on saavutettu erinomaisesti. Opintojakson sisällöt hallitaan erittäin hyvin ja niiden käsittely on jäsentynyttä ja analyyttistä sisältäen perusteltua, asianmukaista ja kriittistä omaa pohdintaa. Lähteiden käyttö on pääosin erinomaista.