Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena

Laajuus: 5 op

Koodi: ay410084P

Huom: Tämä on perusopintokokonaisuuden aloittava kurssi, joka on suoritettava tai ainakin aloitettava ennen muita kursseja!

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

  • tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimuskohteet

  • eritellä kasvatustieteen peruskäsitteitä ja lähestymistapoja

  • kuvata tieteenalansa pääsuuntaukset ja niiden kehityksen

  • soveltaa kasvatustieteen peruskäsitteitä ja tutkimustuloksia kuvatessaan ja analysoidessaan käytännön kasvatustilanteita.

Ydinsisältö:

  • Orientoituminen kasvatustieteen perusopintoihin

  • Kasvatustieteen tutkimuskohteet, peruskäsitteet, pääsuuntaukset ja lähestymistavat

  • Kasvatus ammatillisina käytäntöinä ja kasvatustieteen tutkimuskohteena

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.

Suoritustapa

 • Luentoa (14t), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111t).

 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Opetuksen aika ja paikka

Kurssiaika: 02.09.-08.11.2020

 • Luennot: ke 02.09., ke 16.09., to 17.09.2020, klo 17-20; Zoom-etäyhteydellä: https://oulu.zoom.us/my/aykt25

 • Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen pe 02.10.2020 mennessä

 • Verkkoseminaari (10t) Moodlessa la 03.10. - su 11.10.2020

 • Esseesuoritusten palautus Moodleen ennen seuraavan kurssin alkua tai viimeistään su 8.11.2020 mennessä

 • HUOM: Tämän kurssin voi suorittaa myös joustavan aikataulun mukaisesti. Tällöin luennot opiskellaan tallenteilta ja verkkoseminaari tehdään soveltaen omalla aikataululla. Seminaariosuus tulisi olla suoritettuna ennen seuraavan kurssin alkua. Essee tulee palauttaa kuluvan lukuvuoden aikana.

Opettaja: Eetu Pikkarainen

Tutor (ohjatut verkko-opinnot): Ilona Hakalin

AMOK-ryhmän opettaja-tutor: Ilona Hakalin

Kirjallisuus

 • Siljander, P. (2014 tai uudempi): Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. (e-kirjana)

 • Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. (toim.) (2000 tai muu painos): Johdatus kasvatustieteisiin. (e-kirjana)

Arvostelu:

hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa.)

Ilmoittautuminen ja maksut

Katso ilmoittautumis- ja maksutiedot osiosta Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin.