Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena

Laajuus: 5 op

Koodi: ay410084P

Huom: Tämä on perusopintokokonaisuuden aloittava kurssi, joka on suoritettava tai ainakin aloitettava ennen muita kursseja!

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

  • tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimuskohteet

  • eritellä kasvatustieteen peruskäsitteitä ja lähestymistapoja

  • kuvata tieteenalansa pääsuuntaukset ja niiden kehityksen

  • soveltaa kasvatustieteen peruskäsitteitä ja tutkimustuloksia kuvatessaan ja analysoidessaan käytännön kasvatustilanteita.

Ydinsisältö:

  • Orientoituminen kasvatustieteen perusopintoihin

  • Kasvatustieteen tutkimuskohteet, peruskäsitteet, pääsuuntaukset ja lähestymistavat

  • Kasvatus ammatillisina käytäntöinä ja kasvatustieteen tutkimuskohteena

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.

Suoritustapa

 • Luentoa (14t), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111t).

 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Opetuksen aika ja paikka

Kurssiaika: 02.09.-08.11.2020

 • Luennot: ke 02.09., ke 16.09., to 17.09.2020, klo 17-20; Zoom-etäyhteydellä: https://oulu.zoom.us/my/aykt25

 • Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen pe 02.10.2020 mennessä

 • Verkkoseminaari (10t) Moodlessa la 03.10. - su 11.10.2020

 • Esseesuoritusten palautus Moodleen ennen seuraavan kurssin alkua tai viimeistään su 8.11.2020 mennessä

Opettaja: Eetu Pikkarainen

Tutor (ohjatut verkko-opinnot): Ilona Hakalin

AMOK-ryhmän opettaja-tutor: Ilona Hakalin

Kirjallisuus

 • Siljander, P. (2014 tai uudempi): Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. (e-kirjana)

 • Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. (toim.) (2000 tai muu painos): Johdatus kasvatustieteisiin. (e-kirjana)

Arvostelu:

hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa.)

Ilmoittautuminen ja maksut

Katso ilmoittautumis- ja maksutiedot osiosta Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin.