Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet

Huom! Kasvatustieteen aineopinnot tulee aloittaa opiskelemalla kurssi Kasvatus- ja sivistysteoria.
Tämä kurssi olisi hyvä opiskella ennen tutkimusmenetelmäopintoja (Teoreettisen ja filosofisen tutkimuksen metodologia).

Koodi: ay411005A

Laajuus: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään seuraavia asioita:

Suoritustapa

Opetuksen aika ja paikka

Kurssiaika: ma 18.09. su 22.10.2023  

Johdantoluennon etäyhteys https://oulu.zoom.us/j/69064248883

Opettaja: Henri Pettersson

Tutor (vain Ohjatut verkko-opinnot): Ilona Hakalin 

Kirjallisuus

Esseetehtävän pohjaksi luetaan soveltuvin osin noin 350 sivua kurssikirjallisuutta, sisältäen sekä suomen- että vieraskielistä materiaalia.  Opettajan kanssa sovitusti on mahdollista käyttää myös muuta opintojakson teemaan sopivaa kirjallisuutta.

Arvostelu

Ilmoittautuminen ja maksut