Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet

Huom: Kasvatustieteen aineopinnot, erityisesti tutkimusmenetelmäopinnot tulee aloittaa tällä kurssilla ja

tätä kurssien ennen tulee suorittaa tai aloittaa Kasvatus- ja sivistysteoria 1 kurssi.

Koodi: ay411005A

Laajuus: 5op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa eritellä tieteenteon filosofisia lähtökohtia, niiden filosofista perusteltavuutta sekä taustaoletuksia
 • osaa eritellä ja vertailla kasvatustieteen tieteenteoreettisten pääsuuntausten filosofisia argumentteja sekä niihin liittyviä ongelmia ja vahvuuksia.
 • ymmärtää tieteenteoreettisten perusoletusten ja sitoumusten merkityksen tieteelliselle tutkimustyölle ja pystyy hyödyntämään tätä ymmärrystä omissa opinnäytetöissään sekä osallistumalla tieteelliseen argumentointiin ja keskusteluun

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään seuraavia asioita:

 • oman aikamme tieteenfilosofiset ja -teoreettiset pääsuuntaukset ja niiden historiallinen tausta
 • ihmistieteellisen tutkimuksen keskeiset paradigmat, niiden filosofiset taustaoletukset, vahvuudet ja ongelmakohdat
 • kasvatustieteen teoriahistorialliset murrokset
 • filosofisten ja -teoreettisten oletusten merkitys tutkimustyölle

Suoritustapa

 • Luentoa (12t), harjoitukset/verkkoseminaari (16t), itsenäistä työskentelyä (107t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Opetuksen aika ja paikka

 • Kurssiaika: 21.09.-25.10.2020
 • Luennot: ma 21.09., ti 22.09., ke 23.09.2020, klo 17-21, Zoom-etäyhteydellä: https://oulu.zoom.us/my/aykt35/
 • Harjoitukset verkkoseminaarina Moodlessa la 03.10. - la 10.10.2020
 • Kurssiesseen palautus Moodleen su 25.10.2020 mennessä

Opettaja: Luento: Eetu Pikkarainen / Verkkoseminaari: Teemu Hanhela

Tutor: Ilona Hakalin

Kirjallisuus

Esseetehtävän pohjaksi luetaan soveltuvin osin noin 350 sivua kurssikirjallisuutta, sisältäen sekä suomen- että vieraskielistä materiaalia.

Opettajan kanssa sovitusti on mahdollista käyttää myös muuta opintojakson teemaan sopivaa kirjallisuutta:

 • Wulf, C. 2003. Educational science.
 • Aaltola, J. 1994. Eräitä tieteenteorian peruskysymyksiä ihmistutkimuksen näkökulmasta.
 • Hilpelä, J. 1998. Kasvatustieteellinen ajattelu.
 • Holma, K. & Mälkki, K. (2011) Tutkimusmatkalla. Metodologia, teoria ja filosofia kasvatustutkimuksessa.
 • Kiikeri, M. & Ylikoski, P. (2004) Tiede tutkimuskohteena. Filosofinen johdatus tieteentutkimukseen.
 • Raatikainen, P. (2004) Ihmistieteet ja filosofia.
 • Trigg, R. (1993) Rationality & Science. Can Science Explain Everything?
 • Trigg, R. (2000) Understanding Social Science. Philosophical Introduction to the Social Sciences.
 • Tschamler, H. (1983). Wissenschaftstheorie: Eine Einführung für Pädagogen.

Arvostelu:

Arviointi 0-5

Ilmoittautuminen ja maksut

Katso ilmoittautumis- ja maksutiedot osiosta Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin.