Opettajan pedagogisista opinnoista

Toisinaan meille tulee kyselyja mahdollisuudesta suorittaa ns. opettajan pedagogiset opinnot 60op eli opettajan kelpoisuuteen antavat opinnot (ks. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986).

Opettajakelpoisuuden antavia opintoja ei kokonaisuudessaan järjestä avoimina yliopisto-opintoina mm. siksi, että niihin täytyy sisältyä runsaasti opetusharjoittelua sekä ainedidaktiikkaa jossakin perusopetuksen oppiaineessa. Kasvatustieteiden tiedekunta järjestää opettajan pedagogisia opintoja enimmäkseen osana eri alojen opettajien tutkinto-opintoja, ja mikäli kiintiöihin jää tilaa, jonkin verran myös ns. erillisinä aineen opettajan pedagogisina opintoina. Näistä voi kysellä study.education@oulu.fi (ks. myös ks. https://www.oulu.fi/joy/node/210125).

Avoimina yliopisto-opintoina suoritetut kasvatustieteen perusopinnot (25op) sisältyvät ja luetaan hyväksi näihin.


Myös Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu järjestää opettajan pedagogisia opintoja, joihin voi hakea. Niihin sisältyy osa kasvatustieteen perusopinnoista ja kokonaan suoritetuista perusopinnoista saa lisäpisteistä opiskelijavalinnassa. Lisätietoja: https://www.oamk.fi/fi/koulutus/ammatillinen-opettajakorkeakoulu