Kasvu, kehitys ja oppiminen

Laajuus: 5 op

Koodi: ay410085P

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä ja analysoida oppimista kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen näkökulmasta
 • kuvata kasvatuspsykologian tutkimusalueet ja -tehtävät
 • vertailla kasvatuspsykologian tutkimustraditioita erilaisina tapoina luoda tietoa yksilön kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta
 • analysoida kriittisellä ja kehittävällä otteella kasvatustodellisuutta ja omaa toimintaansa siinä hyödyntäen tietoaan kasvatuspsykologian peruskäsitteistä ja tutkimusmenetelmistä
 • reflektoida omaa toimintaansa oppijana ja opettajana psykologisen tiedon avulla

Ydinsisältö

 • Yksilön kasvu, kehitys ja oppiminen lajinkehityksen, kulttuurihistorian, arkielämän ja työn konteksteissa
 • Kasvatuspsykologian soveltava, uutta luova ja kriittinen tehtävä
 • Kasvatuspsykologian tutkimustraditiot, peruskäsitteet ja tutkimusmenetelmät
 • Kasvun ohjaus ja kasvatuspsykologian ammatilliset sovellukset

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.

Edeltävät opinnot: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi.

Suoritustapa

 • Luentoa (14t), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Opetuksen aika ja paikka

 • Kurssiaika: 26.10.-20.12.2020
 • Luennot: ma 26.10., to 29.10., ti 03.11.2020, klo 17-20; Zoom-etäyhteydellä: https://oulu.zoom.us/my/aykt25/
 • Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen pe 13.11.2020 mennessä
 • Verkkoseminaari (10t) Moodlessa la 14.11. - su 22.11.2020
 • Esseesuoritusten palautus Moodleen ennen seuraavan kurssin alkua tai viimeistään su 20.12.2020 mennessä

Opettaja: Heli Kiema-Junes

Tutor: Heidi Kanniainen

AMOK-ryhmän opettaja-tutor: Heidi Kanniainen

Kirjallisuus

 • Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-L. (2016). Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös Ellibs)
 • Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös Ellibs)
 • Muu opintojaksolla ilmoitettava mahdollinen materiaali.

Arvostelu:

hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa.)

Ilmoittautuminen ja maksut

Katso ilmoittautumis- ja maksutiedot osiosta Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin.