Kasvatustieteen perusopintojen (A250504, 25 op) kursseja täydentävät esseesuoritukset

Kasvatustieteen perusopintojen (A250504, 25 op) kutakin yksittäistä neljän (4) opintopisteen kurssia täydentävä suoritus on yhden (1) opintopisteen laajuinen esseetehtävä, jonka kurssin vastuuopettaja ottaa vastaan ja arvioi (hyväksytty/hylätty). Täydentävä suoritus tulee ensisijaisesti tehdä kyseisen kurssin kurssiajan puitteissa.

Suorituksen tarkemmasta palautusaikataulusta ja mahdollisuudesta suorittaa täydennys vaihtoehtoisesti osallistumalla kurssin seminaarityöskentelyyn tulee neuvotella kurssin vastuuopettajan kanssa.

Kurssit, joissa tämän yhden (1) opintopisteen täydentävän suorituksen voi tehdä:

Ilmoittautuminen

Sovi ensin kurssin vastuuopettajan kanssa täydennyksen suorittamisesta. Tämän jälkeen voit pyytää koordinaattorilta (Veli-Matti.Ulvinen@oulu.fi) Avoimen yliopiston ilmoittautumislinkin kyseiseen 1 op:n täydennykseen (opintomaksu on 15 €).

Osaamistavoitteet

Täydentävän tehtävän suoritettuaan opiskelija

Sisältö

Täydentävä tehtävä

Täydentävänä tehtävänä on tutkielma-tyyppinen akateeminen essee opiskelijan valitsemasta kasvatustieteellisen tutkimuksen aiheesta kurssikohtaisesti annetun aineiston pohjalta. On suositeltavaa käyttää lisäksi myös muuta oman tutkimusaiheen kannalta asianmukaista lähdeaineistoa. Seuraavassa on lista kurssiaineistoista, joita opiskelijan tulee vähintään käyttää esseetehtävissä:

410067P Kasvatustieteen peruskurssi

(2 op:n suorituksen täydentäminen:  Jos olet tehnyt 2 op:n laajuisen kirjallisuus- tai luento-osuuden suorituksen Kasvatustieteen peruskurssilla, niin sinun on mahdollista täydentää se 3 op:lla uuden opetussuunnitelman mukaiseksi kurssisuoritukseksi. Saat siihen tarkemmat ohjeet kurssin opettajalta.)

410068P Didaktiikka

410069P Kasvatuspsykologia

410070P Kasvatussosiologia

410071P Kasvatusfilosofia

Täydentävän esseen lähtökohta

Täydentävän esseen lähtökohtana tulee olla (tutkimus)ongelma: tutkimus perustuu aina jonkin mieltä askarruttavan ilmiön ratkaisemiseen. Yleisenä lähtökohtana on opiskelijan oman ajattelun ja kurssin kasvatustieteellisen tutkimusintressin välinen yhteys.  Opiskelijan tulee siis löytää jokin itseä kiinnostava ongelma, joka liittyy oleellisesti kurssin sisältöön ja annettuun aineistoon. Tästä ongelmasta tulee muotoilla esseen kansilehdelle motivoiva pääotsikko.

Hyvä täydentävä essee sisältää Johdanto-luvun, jossa avataan tarkastelun näkökulmat ja jäsennellään selkeä tutkimusongelma, jossa voi olla alaongelmia. Tämän jälkeen tulee varsinaisen käsittelyosan luvut, joissa tarkastellaan ilmiötä tutkimusongelman ratkaisun suunnassa. Essee loppuu Pohdinta-lukuun, jossa kootaan tehty tarkastelu ja vastataan tutkimusongelmaan.

Esseen muotoseikat

Pikaohjeita APA7-viitteidenhallintaan:

Opintokirjoitelman laatimiseen löytyy myös ohjeistusta Opintokirjoitelman laatimisesta -sivustolta.