Kasvatustieteen perusopintojen (A250504, 25op) kursseja täydentävät esseesuoritukset

Kasvatustieteen perusopintojen (A250504, 25op) kutakin yksittäistä neljän (4) opintopisteen kurssia täydentävä suoritus on yhden (1) opintopisteen laajuinen esseetehtävä, jonka kurssin vastuuopettaja ottaa vastaan ja arvioi (hyväksytty/hylätty). Täydentävä suoritus tulee ensisijaisesti tehdä kyseisen kurssin kurssiajan puitteissa.

Suorituksen tarkemmasta palautusaikataulusta ja mahdollisuudesta suorittaa täydennys vaihtoehtoisesti osallistumalla kurssin seminaarityöskentelyyn tulee neuvotella kurssin opettajan kanssa.

Kurssit, joissa tämän yhden (1) opintopisteen täydentävän suorituksen voi tehdä:

Kasvatustieteen peruskurssi, 4op, ay410067P -> Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5op, ay410084P

Kasvatuspsykologia, 4op, ay410069P -> Kasvu, kehitys, oppiminen 5op, ay410085P

Kasvatussosiologia, 4op, ay410070P -> Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit 5op, ay410087P

Didaktiikka, 4op, ay410068P -> Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 5op, ay410086P

Kasvatusfilosofia, 4op, ay410071P -> Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 5op, ay410088P

Ilmoittautuminen

Sovittuasi opettajan kanssa täydennyksen suorittamisesta ilmoittaudut lomakkeella opettajalta saamassasi osoitteessa. Merkitse lomakkeelle kohtaan Oppiaine: Kasvatustiede ja kohtaan 1. jakso: merkitse uuden OPS:n mukainen kurssin koodi, nimi ja 1op (yllä olevan taulukon oikeanpuolimmainen sarake) ja vielä Lisätietoja: -kohtaan että kyseessä on vanhan OPS:n suorituksen 1op täydennys ja kenen kanssa olet asiasta sopinut.

Osaamistavoitteet:

Täydentävän tehtävän suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt tarkemmin kurssin sisällön avaamiin erityiskysymyksiin.
 • osaa suunnitella, tuottaa ja arvioida tieteellistä tekstiä.

Sisältö:

 • Kurssikohtainen kasvatustieteellinen tutkimus

Täydentävänä tehtävänä on tutkielma-tyyppinen akateeminen essee opiskelijan valitsemasta kasvatustieteellisen tutkimuksen aiheesta kurssikohtaisesti annetun aineiston pohjalta. On suositeltavaa käyttää lisäksi myös muuta oman tutkimusaiheen kannalta asianmukaista lähdeaineistoa. Seuraavassa on lista kurssiaineistoista, joita opiskelijan tulee vähintään käyttää esseetehtävissä:

410067P Kasvatustieteen peruskurssi

 • Siljander, P. (2014 tai uudempi painos). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. Tampere: Vastapaino. TAI Rinne, R., Kivirauma, J., & Lehtinen, E. (2000 tai uudempi painos). Johdatus kasvatustieteisiin. Helsinki: WSOY. (myös Ellibs)
 • Verkkosivulla https://sites.google.com/edu.oulu.fi/johdatuskasvatustieteeseen/ oleva videomateriaali seuraavista kohdista:
  • ­ Kasvatustieteen kohdeteoria: mitä kasvatus on? sekä
  • ­ Kasvatustieteen metateoria: mitä kasvatustiede on?

(2op suorituksen täydentäminen: Jos olet tehnyt 2op laajuisen kirjallisuus- tai luento-osuuden suorituksen peruskurssista, niin sinun on mahdollista täydentää se 3op:lla uuden OPS:n kurssisuoritukseksi. Saat siihen tarkemmat ohjeet kurssin opettajalta.)

410068P Didaktiikka

 • Brandsford, J.D., Brown, A., & Cocking, R. R. (2004). Miten opimme: Aivot, mieli, kokemus ja koulu. Helsinki: WSOY. TAI Brandsford, J.D., Brown, A., & Cocking, R. R. (2000). How people learn: Brain, mind, experience, and school. Washington, DC.: National Academy Press.
 • Verkkosivulla https://sites.google.com/edu.oulu.fi/okv/johdantoluento oleva videomateriaali seuraavista kohdista:
  • ­ Johdanto,
  • ­ Pedagogiikka, didaktiikka,
  • ­ Vaikuttajia historiassa,
  • ­ Teoreettisia suuntauksia,
  • ­ Opetustapahtuma 1 ja 2, sekä
  • ­ Opetustapahtuma 3.

410069P Kasvatuspsykologia

 • Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L., & Ruoppila, I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös Ellibs)
 • Verkkosivulla https://sites.google.com/edu.oulu.fi/kko/johdantoluento oleva videomateriaali seuraavista kohdista:
  • ­ Mitä kasvatuspsykologia on? sekä
  • ­ Yksilö ja ympäristö.

410070P Kasvatussosiologia

 • Aittola, T. (toim.). (2012). Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki: Gaudeamus. (myös Ellibs) TAI Aittola, T. (toim.). (1999). Kasvatussosiologian teoreetikoita: Uudesta kasvatussosiologiasta oppimisen kriittiseen tarkasteluun. Helsinki: Gaudeamus.
 • Verkkosivulla https://sites.google.com/edu.oulu.fi/kyk/home oleva videomateriaali kohdasta Kasvatussosiologia ennen ja nyt.

410071P Kasvatusfilosofia

 • Huhmarniemi, R., Skinnari, S., & Tähtinen, J. (toim.). (2001). Platonista transmodernismiin: Juonteita ihmisyyteen, ihmiseksi kasvamiseen, oppimiseen, kasvatukseen ja opetukseen. Suomen kasvatustieteellinen seura. TAI Noddings, N. (2016). Philosophy of education (4th ed., tai aikaisempi painos). Boulder, CO: Westview Press.
 • Verkkosivulla https://sites.google.com/edu.oulu.fi/kafi/home oleva videomateriaali seuraavista kohdista:
  • ­ Filosofinen tutkimus,
  • ­ Filosofisen tutkimuksen kohde ja näkökulma, sekä
  • ­ Kasvatusfilosofian historiaa ja suuntauksia.

Täydentävän esseen lähtökohtana tulee olla (tutkimus)ongelma: tutkimus perustuu aina jonkin mieltä askarruttavan ilmiön ratkaisemiseen. Yleisenä lähtökohtana on opiskelijan oman ajattelun ja kurssin kasvatustieteellisen tutkimusintressin välinen yhteys. Opiskelijan tulee siis löytää jokin itseä kiinnostava ongelma, joka liittyy oleellisesti kurssin sisältöön ja annettuun aineistoon. Tästä ongelmasta tulee muotoilla esseen kansilehdelle motivoiva pääotsikko.

Hyvä täydentävä essee sisältää Johdanto-luvun, jossa avataan tarkastelun näkökulmat ja jäsennellään selkeä tutkimusongelma, jossa voi olla alaongelmia. Tämän jälkeen tulee varsinaisen käsittelyosan luvut, joissa tarkastellaan ilmiötä tutkimusongelman ratkaisun suunnassa. Essee loppuu Pohdinta-lukuun, jossa kootaan tehty tarkastelu ja vastataan tutkimusongelmaan.

Esseen muotoseikat:

 • Esseen pituus on kansilehti, sisällysluettelo, lähteet ja mahdolliset liitteet pois lukien vähintään 5 sivua.
 • Fontti 12 pt Times New Roman, riviväli 1,5 ja kaikki marginaalit 2,5 cm.
 • Merkitse sisällysluettelo, lähdeviitteet ja lähdeluettelo asianmukaisesti. Lähdeviittausten ja lähdeluettelon osalta noudatetaan APA-ohjeistusta (Publication manual of the American Psychological Association, 6th edition).

Katso ohjeita kirjoitelman tekoon: https://sites.google.com/edu.oulu.fi/opintokirjoitelma

Pikaohjeita APA-tyyliin: