Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus

Laajuus: 5 op

Koodi: ay410086P

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa ja ymmärtää oppimisen ja opettamisen peruskäsitteet ja perusprosessit,

 • kuvata opettajan pedagogisen ajattelun ja toiminnan sekä vuorovaikutuksen merkitystä kasvatus-/ja opetustilanteissa,

 • soveltaa oppimisteoreettisesti perusteltuja periaatteita oppimisen mallien ja oppimisympäristöjen suunnitteluun

 • soveltaa teoreettista tietoa käytännön työelämän haasteiden ratkaisemisessa

Sisältö

 • opettamisen ja oppimisen peruskäsitteet, niihin liittyvät teoreettiset suuntaukset ja niiden merkitys käytännössä

 • oppimisen perusprosessit

 • opettajan pedagoginen ajattelu ja toiminta

 • Vuorovaikutus ja oppijan osallisuus kasvatus-/opetustilanteessa

 • Oppimisympäristöt ja oppimisen eri mallit

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.

Sähköista tukimateriaalia.

Edeltävät opinnot: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi.

Suoritustapa

 • Luentoa (14t), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111t).

 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Opetuksen aika ja paikka

 • Kurssiaika: 09.02.-11.04.2021

 • Luennot: ti 09.02., ke 10.02., to 11.02.2021, klo 17-20; https://oulu.zoom.us/my/aykt25/

 • Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen su 14.03.2021 mennessä

 • Verkkoseminaari (10t) Moodlessa ma 15.03. - ma 22.03.2021

 • Esseesuoritusten palautus Moodleen ennen seuraavan kurssin alkua tai viimeistään su 11.04.2021 mennessä

Opettaja: KT Veli-Matti Ulvinen

Tutor: Ilona Hakalin

Kirjallisuus

Soveltuvin osin:

  • Brandsford, J.D., Brown, A. & Cocking, R. R. (2004). Miten opimme: Aivot, mieli, kokemus ja koulu. Helsinki: WSOY.

  • (tai englanninkielinen versio: Brandsford, J.D., Brown, A. & Cocking, R. R. (2000). How people learn: Brain, mind, experience, and school. National Academies Press.)

  • Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. (2004). Tutkiva oppiminen: Järki, tunteet ja Kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki: WSOY. (vuoden 2001 painos käy myös).

Arvostelu:

hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa.)

Ilmoittautuminen ja maksut

Katso ilmoittautumis- ja maksutiedot osiosta Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin.