Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus

Laajuus: 5 op

Koodi: ay410086P

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

Sisältö

Katso: johdantoluennot kurssiin, jotka ovat osa kurssin luentoja. 

Katso myös KT Ari Kivelän (2014) laatima tukimateriaali.

Edeltävät opinnot: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi.

Suoritustapa  

Opetuksen aika ja paikka

Kurssiaika: ma 27.11.2023 su 07.01.2024   

Opettaja: KT Veli-Matti Ulvinen

Tutor (vain Ohjatut verkko-opinnot): Ilona Hakalin

Kirjallisuus

Soveltuvin osin:

Huom!

Arvostelu

Ilmoittautuminen ja maksut