Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus

Laajuus: 5 op

Koodi: ay410086P

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

Sisältö

Katso: johdantoluennot kurssiin, jotka ovat osa kurssin luentoja. 

Katso myös KT Ari Kivelän (2014) laatima tukimateriaali.

Edeltävät opinnot: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi.

Suoritustapa  

Opetuksen aika ja paikka

Kurssiaika: ma 30.09.2024 – su 24.11.2024  

Opettaja: KT Veli-Matti Ulvinen

Tutor (vain Ohjatut verkko-opinnot): Ilona Hakalin

Kirjallisuus

Soveltuvin osin:

Huom!

Arvostelu

Ilmoittautuminen ja maksut