Koulutusekonomian perusteet

Koodi: ay411008A

Laajuus: 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään koulutusekonomian teoreettisiin ja käsitteellisiin tapoihin tarkastella koulutusta. Keskeistä on hahmottaa koulutuksen yhteyttä yksilön ja yhteiskunnan taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin selittävät perusteoriat ja -mallit, sekä tunnistaa koulutusjärjestelmää koskevan päätöksenteon ja taloudellisen päätöksenteon välisiä riippuvuussuhteita.

Edeltävät opinnot

Suoritustapa

Opetuksen aika ja paikka

Kurssiaika:  ti 07.01.2025 – to 20.02.2025  

Opettaja/Tutor: KT Kimmo Kontio

Arvostelu:

Ilmoittautuminen ja maksut