Kasvatustiede aineopinnot, 35 op

Laajuus: 35 op

Koodi: ayA250505

Huom! Ennen aineopintoja täytyy suorittaa Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (hyvin tiedoin, eli vähintään arvosanalla 3/5 tai hyväksytty).

Jos olet tehnyt perusopinnot muualle kuin Oulun yliopistoon, toimita kopio todistuksesta tai suoritusotteesta Oulun Avoimen yliopiston toimistoon (avoin.yliopisto@oulu.fi).

Jos perusopinnot ovat yli 10 vuotta vanhat tai suppeammat kuin 15 ov / 25 op, niin katso Opintojen hyväksilukeminen-sivu.

Katso yleistiedot opinnoista tämän sivuston etusivulta

Osaamistavoitteet 

Käytyään kasvatustieteen perusopinnot opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää ja kuvata ihmisen kasvun eri vaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ilmiöitä ja pedagogista vuorovaikutusta kasvatuskentän eri osa-alueilla. Ilmiöiden jäsentämisessä ja kuvaamisessa hän osaa hyödyntää kasvatustieteen klassisten osa-alueiden peruskäsitteistöä ja -teorioita sekä tietoa kasvatustoiminnan ja -ajattelun historiallisesta kehittymisestä. Lisäksi hän osaa käyttää erilaisia akateemisia opiskelu- ja työskentelytapoja sekä kykenee itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn ja orientoituu kasvatusalan asiantuntijuuteen ja tutkimukseen.

Sisältö

Kokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista (ks. linkit myös vasemmalla olevassa hakemistossa):

Kasvatustieteen aineopinnot tulee aloittaa sekä Kasvatus- ja sivistysteoria-kurssilla että Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet-kurssilla ja lopettaa Proseminaari-kurssiin.

HUOM! Ajantasaisimmat opintojen järjestämisen aikataulut löytyvät Oulun yliopiston Kasvatustieteen avointen yliopisto-opintojen (25 op / 35 op) kalenterista.

Ilmoittautuminen ja maksut