OPS muutos 2017

Kasvatustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmia on uudistettu ja uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan Avoimessa yliopistossa syksystä 2017 lähtien. (Edellisen OPS:n viimeisimmät kurssikuvaukset löytyvät perusopintojen osalta täältä ja aineopintojen osalta täältä.)

Tällä sivulla kuvataan pääpiirteissään, mitä muutos pitää sisällään kasvatustieteen perus- ja aineopintojen osalta.

Aiemmin aloitettujen opintokokonaisuuksien täydentäminen

Tämän sivun alasivuilla on tarkemmin esitetty yleisimpien täydennystapausten menettelytavat, löydät oikeat kohdat tämän sivun linkeistä. Yksinkertainen perussääntö vanhan opetussuunnitelmaan mukaan aloitetun, mutta kesken jääneen opintokokonaisuuden loppuun suorittamiseksi on, että 4op kurssisuoritukset täytyy täydentää 5op laajuisiksi ja puuttuvat tai niitä lähinnä vastaavat kurssit täytyy suorittaa ja näin saada kokonaisuuden opintopistemäärä täyteen (25 tai 35 op). Huomaa, että kaikkiin alla kuvattuihin vanhojen suoritusten 1op täydentämisiin ja pedagogisen tutkimusseminaarin esseekorvaukseen täytyy suorituksista etukäteen sopia ko. opettajan kanssa ja ilmoittautua Oulun avoimen yliopiston verkkolomakkeella, jonka osoitteen saat opettajalta. Opintomaksu on 15€/1op.

Kasvatustieteen perusopinnot 25op

Kurssien nimet ja laajuudet muuttuvat ja yksi kurssi poistuu kokonaan. Kaikki kurssit muuttuvat laajuudeltaa 5op:ksi. Pedagoginen tutkimusseminaari -kurssi poistuu ja vastaavasti viiteen jäljelle jäävään kurssiin lisätään kuhunkin 1op verran seminaarimaista työskentelyä. Alla olevassa taulukossa on kuvattu uuden ja vanhan opetussuunnitelman kurssien vastaavuudet:

Uusi OPS 2017 /

/ Vanha OPS

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5op, ay410084P /

/ Kasvatustieteen peruskurssi: Kasvatuksen ilmiö, teoriat ja käytännöt (4 op) - ay410067P

Kasvu, kehitys, oppiminen 5op, ay410085P /

/ Kasvatuspsykologia: Kasvu, kehitys, oppiminen (4 op) - ay410069P (aiemmin myös: kehitys, yksilö ja ryhmät)

Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 5op, ay410086P /

/ Didaktiikka: Oppimisen ja opettamisen perusteet (4 op) - ay410068P

Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit 5op, ay410087P /

/ Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4 op) - ay410070P

Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 5op, ay410088P /

/ Kasvatusfilosofia: Kasvatus filosofisena ja eettisenä kysymyksenä (4 op) - ay410071P

--- /

/ Pedagoginen tutkimusseminaari 5op

Menettely yksittäisten vanhan OPS:n mukaisten 4op suoritusten täydentämiseksi 5op laajuisiksi on kuvattu täällä.

Puuttuvan Pedagogisen tutkimusseminaarin suorittaminen on kuvattu täällä.

Kasvatustieteen aineopinnot 35op

Kurssien nimet ja sisällöt pysyvät suunnilleen samoina, mutta kaikkien kurssien laajuudet muuttuvat 5op:ksi.

Menettely yksittäisten vanhan OPS:n mukaisten 4op suoritusten täydentämiseksi 5op laajuisiksi on kuvattu täällä.

AMOK 10op opinnot

Uudessa OPS:ssa kokonaisuus koostuu pääsääntöisesti perusopintokokonaisuuden kahdesta ensimmäisestä kurssista.

Keskenjääneen kokonaisuuden täydentämisestä on täällä ohje.

Valmiiksi saadun vanhan OPS:n mukaisen 10op kokonaisuuden täydentäminen 25op perusopintokokonaisuudeksi on kuvattu täällä.