Kasvatustieteen aineopintojen 4op kursseja täydentävät esseesuoritukset

Kasvatustieteen aineopintojen (A250505, 35op) kutakin yksittäistä neljän (4) opintopisteen kurssia täydentävä suoritus on yhden (1) opintopisteen laajuinen esseetehtävä, jonka kurssin vastuuopettaja ottaa vastaan ja arvioi (hyväksytty/hylätty). Täydentävä suoritus tulee ensisijaisesti tehdä kyseisen kurssin kurssiajan puitteissa. Suorituksen tarkemmasta palautusaikataulusta yms. tulee neuvotella kurssin opettajan kanssa.

Kurssit, joissa tämän yhden (1) opintopisteen täydentävän suorituksen voi tehdä:

 • 411004A Kasvatus- ja sivistysteoria I, 4op
 • 411007A Koulutusjärjestelmät I, 4op
 • 411008A Koulutussuunnittelu ja koulutusekonomia I, 4op

Osaamistavoitteet:

Täydentävän tehtävän suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt tarkemmin kurssin sisällön avaamiin erityiskysymyksiin.
 • osaa suunnitella, tuottaa ja arvioida tieteellistä tekstiä.

Sisältö:

 • Kurssikohtainen kasvatustieteellinen tutkimus.

Täydentävänä tehtävänä on tutkielma-tyyppinen akateeminen essee opiskelijan valitsemasta kasvatustieteellisen tutkimuksen aiheesta kurssikohtaisesti annetun aineiston pohjalta. On suositeltavaa käyttää lisäksi myös muuta oman tutkimusaiheen kannalta asianmukaista lähdeaineistoa. Seuraavassa on lista kurssiaineistoista, joita opiskelijan tulee vähintään käyttää esseetehtävissä:

411004A Kasvatus- ja sivistysteoria I

 • Kivelä, A., & Sutinen, A. (toim.). (2009). Teoria ja traditio. Suomen kasvatustieteellinen seura.
 • Siljander, P. (toim.). (2000). Kasvatus ja sivistys. Helsinki: Gaudeamus.

Suorituksen vastaanottaa eetu.pikkarainen(at)oulu.fi

411007A Koulutusjärjestelmät I

Vähintään kaksi teosta seuraavista:

 • Kettunen, P., & Simola, H. (toim.). (2011). Tiedon ja osaamisen Suomi – Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historia 3. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • Rinne, R., Tähtinen, J., Jauhiainen, A., & Broberg, M. (toim.). (2011). Koulutuspolitiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä. Suomen kasvatustieteellinen seura.
 • Simola, H. (2015). Koulutusihmeen paradoksit: Esseitä suomalaisesta koulutuspolitiikasta. Tampere: Vastapaino. (myös Ellibs)

411008A Koulutussuunnittelu ja koulutusekonomia I

Huom! Aihe ja muu kirjallisuus pitää sopia kurssin vastuuopettajan kanssa.

 • Belfield, C. (2000). Economic principles for education: Theory and evidence. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
 • Siljander, P., Kontio, K., & Pikkarainen, E. (toim.). (2017). Schools in transition: Linking past, present, and future in educational practice. Rotterdam: Sense Publishers.
  • [Huom! Vähintään seuraavat artikkelit: The state, market and education (Kimmo Kontio & Maximilian Sailer); Productivity, effectiveness, efficiency basic concepts of the economics of education (Dieter Timmermann); The economic payoff to investing in educational justice (Henry M. Levin).]

Täydentävän esseen lähtökohtana tulee olla (tutkimus)ongelma: tutkimus perustuu aina jonkin mieltä askarruttavan ilmiön ratkaisemiseen. Yleisenä lähtökohtana on opiskelijan oman ajattelun ja kurssin kasvatustieteellisen tutkimusintressin välinen yhteys. Opiskelijan tulee siis löytää jokin itseä kiinnostava ongelma, joka liittyy oleellisesti kurssin sisältöön ja annettuun aineistoon. Tästä ongelmasta tulee muotoilla esseen kansilehdelle motivoiva pääotsikko.

Hyvä täydentävä essee sisältää Johdanto-luvun, jossa avataan tarkastelun näkökulmat ja jäsennellään selkeä tutkimusongelma, jossa voi olla alaongelmia. Tämän jälkeen tulee varsinaisen käsittelyosan luvut, joissa tarkastellaan ilmiötä tutkimusongelman ratkaisun suunnassa. Essee loppuu Pohdinta-lukuun, jossa kootaan tehty tarkastelu ja vastataan tutkimusongelmaan.

Esseen muotoseikat:

 • Esseen pituus on kansilehti, sisällysluettelo, lähteet ja mahdolliset liitteet pois lukien vähintään 6 sivua.
 • Fontti 12 pt Times New Roman, riviväli 1,5 ja kaikki marginaalit 2,5 cm.
 • Merkitse sisällysluettelo, lähdeviitteet ja lähdeluettelo asianmukaisesti. Lähdeviittausten ja lähdeluettelon osalta noudatetaan APA-ohjeistusta (Publication manual of the American Psychological Association, 6th edition).

Hyödynnä opintokirjoitelmaopas!

Pikaohjeita APA-tyyliin: