Kasvatustieteen aineopintojen 4 op:n kursseja täydentävät esseesuoritukset

Huom! Mikäli näiden 4 op:n kurssien suorittamisesta on alle 10 vuotta, ja suoritusten arvosana on vähintään hyvät tiedot (3), ei täydentävää suoritusta tarvita, vaan kyseiset 4 op:n suoritukset hyväksytään 5 op:n suorituksina. Muussa tapauksessa sovi kurssin vastuuopettajan kanssa täydennyksen suorittamisesta. Täydentävä suoritus tulee ensisijaisesti tehdä kyseisen kurssin kurssiajan puitteissa. Suorituksen tarkemmasta palautusaikataulusta yms. tulee neuvotella kurssin vastuuopettajan kanssa.  Saat vastuuopettajalta ilmoittautumislinkin kyseiseen 1 op:n täydennykseen (opintomaksu on 15 €).

Kasvatustieteen aineopintojen (A250505, 35 op) kutakin yksittäistä neljän (4) opintopisteen kurssia täydentävä suoritus on yhden (1) opintopisteen laajuinen esseetehtävä, jonka kurssin vastuuopettaja ottaa vastaan ja arvioi (hyväksytty/hylätty). 

Kurssit, joissa tämän yhden (1) opintopisteen täydentävän suorituksen voi tehdä:

Osaamistavoitteet

Täydentävän tehtävän suoritettuaan opiskelija

Sisältö

Täydentävä tehtävä

Täydentävänä tehtävänä on tutkielma-tyyppinen akateeminen essee opiskelijan valitsemasta kasvatustieteellisen tutkimuksen aiheesta kurssikohtaisesti annetun aineiston pohjalta. On suositeltavaa käyttää lisäksi myös muuta oman tutkimusaiheen kannalta asianmukaista lähdeaineistoa. Seuraavassa on lista kurssiaineistoista, joita opiskelijan tulee vähintään käyttää esseetehtävissä:

411004A Kasvatus- ja sivistysteoria

Suorituksen vastaanottaa Ari Kivelä (etunimi.sukunimi@oulu.fi [ilman ääkkösiä])

411007A Koulutusjärjestelmät

Vähintään kaksi teosta seuraavista:

Suorituksen vastaanottaa Henri Pettersson (etunimi.sukunimi@oulu.fi)

411008A Koulutusekonomian perusteet

Huom! Aihe ja muu kirjallisuus pitää sopia kurssin vastuuopettajan kanssa.

Suorituksen vastaanottaa Kimmo Kontio (etunimi.sukunimi@oulu.fi)

Täydentävän esseen lähtökohdat

Täydentävän esseen lähtökohtana tulee olla (tutkimus)ongelma: tutkimus perustuu aina jonkin mieltä askarruttavan ilmiön ratkaisemiseen. Yleisenä lähtökohtana on opiskelijan oman ajattelun ja kurssin kasvatustieteellisen tutkimusintressin välinen yhteys.  Opiskelijan tulee siis löytää jokin itseä kiinnostava ongelma, joka liittyy oleellisesti kurssin sisältöön ja annettuun aineistoon. Tästä ongelmasta tulee muotoilla esseen kansilehdelle motivoiva pääotsikko.

Hyvä täydentävä essee sisältää Johdanto-luvun, jossa avataan tarkastelun näkökulmat ja jäsennellään selkeä tutkimusongelma, jossa voi olla alaongelmia. Tämän jälkeen tulee varsinaisen käsittelyosan luvut, joissa tarkastellaan ilmiötä tutkimusongelman ratkaisun suunnassa. Essee loppuu Pohdinta-lukuun, jossa kootaan tehty tarkastelu ja vastataan tutkimusongelmaan.

Esseen muotoseikat

Pikaohjeita APA7-viitteidenhallintaan:

Opintokirjoitelman laatimiseen löytyy myös ohjeistusta Opintokirjoitelman laatimisesta -sivustolta.