Kasvatustiede perusopinnot, 25 op

Koodi: ayA250504

Laajuus: 25 op

Katso yleistiedot kasvatustieteen avoimista opinnoista tämän sivuston etusivulta.

Osaamistavoitteet

Käytyään kasvatustieteen perusopinnot opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää ja kuvata ihmisen kasvun eri vaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ilmiöitä ja pedagogista vuorovaikutusta kasvatuskentän eri osa-alueilla. Ilmiöiden jäsentämisessä ja kuvaamisessa hän osaa hyödyntää kasvatustieteen klassisten osa-alueiden peruskäsitteistöä ja -teorioita sekä tietoa kasvatustoiminnan ja -ajattelun historiallisesta kehittymisestä. Lisäksi hän osaa käyttää erilaisia akateemisia opiskelu- ja työskentelytapoja sekä kykenee itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn ja orientoituu kasvatusalan asiantuntijuuteen ja tutkimukseen.

Ajoitus

Kasvatustieteen avoimet perusopinnot on ajoitettu siten, että ne on mahdollista saada suoritettua myös työn ohessa opiskellen. Opinnot alkavat syyskuun alussa ja päättyvät toukokuun lopussa. Kunkin yksittäisen kurssin likimääräinen ajoitus (ns. kurssiaika) on mainittu alla kohdassa Sisältö jokaisen kurssin kohdalla. Pääsääntöisesti jokainen kurssi suoritetaan kurssiajan puitteissa. Joustava ajoitusmalli mahdollistaa kokonaisuuden aloittamisen myös muulloin kun syksyn alussa ja kokonaisuuden jakamisen useammalle lukuvuodelle. Kokonaisuus on aina aloitettava joko syksyllä kurssilla Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena tai keskellä lukuvuotta kurssilla Johdatus kasvatustieteen perusteisiin (2 op). Näiden kurssien sisällöt on hallittava ennen uuden kurssin aloittamista. Lisäksi keväällä korkeakoulujen opiskelijahakuihin osallistuville pyritään järjestämään mahdollisuus suorittaa viimeiset kurssit nopeutetusti (ks. Nopeutettu suorittaminen)

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista eli kursseista (ks. linkit myös vasemmalla olevassa hakemistossa):

Kasvatustieteen peruspinnot tulee aloittaa joko Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena-kurssilla (tämän kurssin ei tarvitse olla loppuun asti suoritettu ennen seuraavan kurssin aloittamista) tai omatoimisesti suoritettavalla, maksuttomalla Johdatus kasvatustieteen perusteisiin-kurssilla.

HUOM! Ajantasaisimmat opintojen järjestämisen aikataulut löytyvät Oulun yliopiston Kasvatustieteen avointen yliopisto-opintojen (25 op / 35 op) kalenterista.

Ilmoittautuminen ja maksut