Pedagoginen tutkimusseminaari (410072P, 5 op) – korvaava esseesuoritus

Tämä suoritus on tarkoitettu ensisijaisesti vain sellaiselle opiskelijalle, jolta juuri tämä kurssi on jäänyt suorittamatta vanhan opetussuunitelman (ennen 2017) mukaisesta Kasvatustieteen perusopintokokonaisuudesta (25 op). 

Mikäli haluat suorittaa tämän kurssin, ota ensin yhteyttä kurssin vastuuhenkilöön (Veli-Matti Ulvinen), jolta saat ilmoittautumislinkin kyseiseen 5 op:n suoritukseen (opintomaksu on 75 €). Huomaa, että tämä on tarkoitettu Kasvatustieteen perusopintokokonaisuuden viimeiseksi opintojaksoksi, joten tee muut suoritukset ja mahdolliset aiempien opintojen täydennykset ensin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

Sisältö

Korvaava esseesuoritus

Korvaavana suorituksena on tutkielma-tyyppinen akateeminen essee opiskelijan valitsemasta kasvatustieteellisen tutkimuksen aiheesta. Yleisenä lähtökohtana on opiskelijan oman ajattelun ja kasvatustieteellisen tutkimusintressin välinen yhteys. Seuraavassa on lista erilaisista tutkimusteemoista, joita opiskelija voi käyttää hyväkseen oman aiheen valinnassa:

Pedagogisen tutkimusseminaarin esseen lähtökohtana tulee olla (tutkimus)ongelma: tutkimus perustuu aina jonkin mieltä askarruttavan ilmiön ratkaisemiseen. Opiskelijan tulee siis löytää jokin itseä kiinnostava ongelma, joka liittyy oleellisesti kasvatustieteen alueelle. Tästä ongelmasta tulee muotoilla esseen kansilehdelle motivoiva pääotsikko.

Hyvä pedagogisen tutkimusseminaarin essee sisältää Johdanto-luvun, jossa avataan tarkastelun näkökulmat ja jäsennellään selkeä tutkimusongelma, jossa voi olla alaongelmia. Tämän jälkeen tulee varsinaisen käsittelyosan luvut, joissa tarkastellaan ilmiötä tutkimusongelman ratkaisun suunnassa. Essee loppuu Pohdinta-lukuun, jossa kootaan tehty tarkastelu ja vastataan tutkimusongelmaan.

Pakollinen kirjallisuus

Muu lähdemateriaali (käytettävä vähintään 6 lähdettä):

Esseen muotoseikat

Arviointi