Pedagoginen tutkimusseminaari (410072P 5op) - korvaava esseesuoritus

Tämä suoritus on tarkoitettu ensisijaisesti vain sellaiselle opiskelijalle, jolta juuri tämä kurssi on jäänyt suorittamatta vanhan opetussuunitelman (ennen 2017) mukaisesta perusopintokokonaisuudesta.

Mikäli haluat suorittaa tämän kurssin, ota yhteyttä kurssin vastuuhenkilöön (veli-matti.ulvinen@oulu.fi). Huomaa, että tämä on tarkoitettu opintokokonaisuuden viimeiseksi osioksi, joten tee muut suoritukset ja mahdolliset täydennykset ensin. Muista ennen suorituksen palauttamista ilmoittautua avoimeen yliopistoon sähköisellä lomakkeella, jonka osoitteen saat suorituksen vastaanottajalta. Merkitse lomakkeelle kurssitiedon lisäksi, että olet täydentämässä vanhan opetussuunnitelman mukaisia opintojasi esseesuorituksella. Opintomaksu 75€ peritään sinulta ilmoittautumisen jälkeen.

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa kasvatustieteen perusopintojen kurssisisällöt ja niiden keskinäiset suhteet.
 • on perehtynyt ajankohtaiseen kasvatustieteelliseen tutkimukseen.
 • osaa suunnitella, tuottaa ja arvioida tieteellistä tekstiä.

Sisältö:

 • Ajankohtainen kasvatustieteellinen tutkimus

Korvaavana suorituksena on tutkielma-tyyppinen akateeminen essee opiskelijan valitsemasta kasvatustieteellisen tutkimuksen aiheesta. Yleisenä lähtökohtana on opiskelijan oman ajattelun ja kasvatustieteellisen tutkimusintressin välinen yhteys. Seuraavassa on lista erilaisista tutkimusteemoista, joita opiskelija voi käyttää hyväkseen oman aiheen valinnassa:

 • Teorian ja käytännön suhteen tarkastelu yleisen kasvatustieteen, didaktiikan, kasvatusfilosofian, kasvatuspsykologian tai kasvatussosiologian näkökulmasta.
 • Kasvatustieteen keskeisten suuntausten näkökulmia pedagogiseen toimintaan.
 • Näkökulmia pedagogiseen paradoksiin.
 • Didaktisen ajattelun suhde kasvatustieteen muihin osa-alueisiin.
 • Näkökulmia opettajan ajatteluun ja toimintaan.
 • Kasvatusfilosofisten suuntausten näkökulmia pedagogiseen toimintaan.
 • Näkökulmia kasvatukseen ja etiikkaan.
 • Kasvatuspsykologisen tai kasvatussosiologisen tiedon soveltamisen mahdollisuudet ja rajoitukset pedagogisessa toiminnassa.
 • Kasvatuspsykologisen tai kasvatussosiologisen teorian tai keskeisen käsitteen suhde johonkin kasvatustieteelliseen teoriaan tai kasvatustieteen peruskäsitteisiin.

Pedagogisen tutkimusseminaarin esseen lähtökohtana tulee olla (tutkimus)ongelma: tutkimus perustuu aina jonkin mieltä askarruttavan ilmiön ratkaisemiseen. Opiskelijan tulee siis löytää jokin itseä kiinnostava ongelma, joka liittyy oleellisesti kasvatustieteen alueelle. Tästä ongelmasta tulee muotoilla esseen kansilehdelle motivoiva pääotsikko.

Hyvä pedagogisen tutkimusseminaarin essee sisältää Johdanto-luvun, jossa avataan tarkastelun näkökulmat ja jäsennellään selkeä tutkimusongelma, jossa voi olla alaongelmia. Tämän jälkeen tulee varsinaisen käsittelyosan luvut, joissa tarkastellaan ilmiötä tutkimusongelman ratkaisun suunnassa. Essee loppuu Pohdinta-lukuun, jossa kootaan tehty tarkastelu ja vastataan tutkimusongelmaan.

Pakollinen kirjallisuus:

 • Siljander, P. (2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. Tampere: Vastapaino.
 • Siljander, P. & Kivelä, A. (toim.). (2008). Kasvatustieteen tila ja tutkimuskäytännöt: Paradigmat katosivat, mitä jäljellä? Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Muu lähdemateriaali (käytettävä vähintään 6 lähdettä):

 • Kasvatustieteen perusopintojen kurssikirjallisuus ja luennot, tutkimusaiheesta riippuen.
 • Omaan aiheeseen liittyvä muu tieteellinen kirjallisuus.
 • Uusimpia tieteellisiä artikkeleita alan aikakausijulkaisuissa (esimerkiksi: Aikuiskasvatus, Kasvatus, Kasvatus ja aika, Niin & Näin, Nuorisotutkimus, Sosiologia).

Esseen muotoseikat:

 • Esseen pituus on kansilehti, sisällysluettelo, lähteet ja mahdolliset liitteet pois lukien vähintään 10 sivua.
 • Fontti 12 pt Times New Roman, riviväli 1,5 ja kaikki marginaalit 2,5 cm.
 • Merkitse sisällysluettelo, lähdeviitteet ja lähdeluettelo asianmukaisesti. Lähdeviittausten ja lähdeluettelon osalta noudatetaan APA-ohjeistusta (Publication manual of the American Psychological Association, 6th edition).

Opintokirjoitelman ohjeet: