Kasvu, kehitys ja oppiminen

Laajuus: 5 op

Koodi: ay410085P

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä ja analysoida oppimista kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen näkökulmasta
 • kuvata kasvatuspsykologian tutkimusalueet ja -tehtävät
 • vertailla kasvatuspsykologian tutkimustraditioita erilaisina tapoina luoda tietoa yksilön kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta
 • analysoida kriittisellä ja kehittävällä otteella kasvatustodellisuutta ja omaa toimintaansa siinä hyödyntäen tietoaan kasvatuspsykologian peruskäsitteistä ja tutkimusmenetelmistä
 • reflektoida omaa toimintaansa oppijana ja opettajana psykologisen tiedon avulla

Ydinsisältö

 • Yksilön kasvu, kehitys ja oppiminen lajinkehityksen, kulttuurihistorian, arkielämän ja työn konteksteissa
 • Kasvatuspsykologian soveltava, uutta luova ja kriittinen tehtävä
 • Kasvatuspsykologian tutkimustraditiot, peruskäsitteet ja tutkimusmenetelmät
 • Kasvun ohjaus ja kasvatuspsykologian ammatilliset sovellukset

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.

Suoritustapa

 • Luentoa (14t; lähi- tai etäyhteydellä tai tallenteina), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111t), kurssiessee.
 • Tarkemmat ohjeet ja aikataulut toteutuksittain Moodlessa.

Kirjallisuus

 • Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-L. (2016). Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Muu opintojaksolla ilmoitettava mahdollinen materiaali.

Arvostelu:

hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa.)