Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena

Laajuus: 5 op

Koodi: ay410084P

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

  • tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimuskohteet
  • eritellä kasvatustieteen peruskäsitteitä ja lähestymistapoja
  • kuvata tieteenalansa pääsuuntaukset ja niiden kehityksen
  • soveltaa kasvatustieteen peruskäsitteitä ja tutkimustuloksia kuvatessaan ja analysoidessaan käytännön kasvatustilanteita.

Ydinsisältö:

  • Orientoituminen kasvatustieteen perusopintoihin
  • Kasvatustieteen tutkimuskohteet, peruskäsitteet, pääsuuntaukset ja lähestymistavat
  • Kasvatus ammatillisina käytäntöinä ja kasvatustieteen tutkimuskohteena

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.

Suoritustapa

 • Luentoa (14t; lähi- tai etäyhteydellä tai tallenteina), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111t), kurssiessee.
 • Tarkemmat ohjeet ja aikataulut toteutuksittain Moodlessa.

Kirjallisuus

 • Siljander, P. (2014 tai uudempi): Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. (e-kirjana)
 • Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. (toim.) (2000 tai muu painos): Johdatus kasvatustieteisiin. (e-kirjana)

Arvostelu:

hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa.)