Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi

Koodi: ay407040A

Laajuus: 5op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvailla ja eritellä määrällisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita, ominaispiirteitä ja tutkimusprosessin etenemisen keskeisiä vaiheita

 • suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen kvantitatiivisen tutkimuksen päävaiheita

 • arvioida ja tulkita toisten tekemiä kvantitatiivisia tutkimuksia

Ydinsisältö

 • määrällisen tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimusprosessin päävaiheet

 • määrällisen tutkimuksen luotettavuus

 • yksi- ja kaksiulotteisen empiirisen jakauman kuvaaminen

 • tilastollisen päättelyn perusteet

 • estimointi

 • tilastollisia testauksia

Edeltävät opinnot

Kasvatus- ja sivistysteoria 1 JA Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet

Suoritustapa

 • Luentoa (24t), harjoitukset/verkkoseminaari (14t), itsenäistä työskentelyä (97t).

 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Opetuksen aika ja paikka

1) Tutkimuksen lähtökohdat (2 op)

 • Kurssiaika: 26.10.-15.11.2020

 • Luentoa 12t

 • Luennot: ma 26.10., ti 27.10., ke 20.10.2020 klo 17-21, sali L9 (https://oulu.zoom.us/my/aykt35/)

 • Tutkimussuunnitelman hahmotelman palautus Moodleen su 01.11.2020 mennessä

2) Tilastollinen analyysi (2 op)

 • Kurssiaika: 02.11.-15.11.2020

 • Luentoa 12t

 • Luennot: ma 02.11., ti 03.11., ke 04.11.2020 klo 17-21, sali L9 (https://oulu.zoom.us/my/aykt35/)

 • Lopullisen tutkimussuunnitelman palautus Moodleen su 15.11.2020 mennessä

3) Harjoitukset (1 op)

 • Kurssiaika: 07.12.2020-06.01.2021

 • Harjoituksia 14t

 • Harjoitukset verkkoseminaarina Moodlessa ma 07.12. - pe 11.12.2020

 • Zoom-etäyhteys tarvittaessa https://oulu.zoom.us/my/aykt35

 • Loppuraportin palautus Moodleen ke 06.01.2021 mennessä

Opettaja: KT Jouni Peltonen / Harjoitukset: Riikka Heiskanen

Tutor: Riikka Heiskanen

Kirjallisuus

Soveltuvin osin:

 • Metsämuuronen, J. (2003 tai uudempi painos). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp cop.

Arvostelu:

Arviointi 0-5

Ilmoittautuminen ja maksut

Katso ilmoittautumis- ja maksutiedot osiosta Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin.