Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi

Koodi: ay407040A

Laajuus: 5op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvailla ja eritellä määrällisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita, ominaispiirteitä ja tutkimusprosessin etenemisen keskeisiä vaiheita
 • suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen kvantitatiivisen tutkimuksen päävaiheita
 • arvioida ja tulkita toisten tekemiä kvantitatiivisia tutkimuksia

Ydinsisältö

 • määrällisen tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimusprosessin päävaiheet
 • määrällisen tutkimuksen luotettavuus
 • yksi- ja kaksiulotteisen empiirisen jakauman kuvaaminen
 • tilastollisen päättelyn perusteet
 • estimointi
 • tilastollisia testauksia

Edeltävät opinnot

Kasvatus- ja sivistysteoria 1 JA Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet

Suoritustapa

 • Luentoa (24t), harjoitukset/verkkoseminaari (14t), itsenäistä työskentelyä (97t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Optimassa.

Opetuksen aika ja paikka

1) Tutkimuksen lähtökohdat (2 op)

Kurssiaika: 28.10.-17.11.2019

- Luentoa 12t

- Luennot: ma 28.10., ti 29.10., ke 30.10.2019 klo 17-21, sali L9

- Luentojen Zoom-yhteys https://oulu.zoom.us/my/aykt/

- Tutkimussuunnitelman hahmotelman palautus Moodleen su 03.11.2019 mennessä

2) Tilastollinen analyysi (2 op)

Kurssiaika: 04.11.-17.11.2019

- Luentoa 12t

- Luennot: ma 04.11., ti 05.11., ke 06.11.2019 klo 17-21, sali L9

- Luentojen Zoom-yhteys https://oulu.zoom.us/my/aykt/

- Lopullisen tutkimussuunnitelman palautus Moodleen su 17.11.2019 mennessä

3) Harjoitukset (1 op)

Kurssiaika: 09.12.2019-06.01.2020

- Harjoituksia 14t

- Harjoitukset verkkoseminaarina Moodlessa ma 09.12. - pe 13.12.2019

- Seminaarin Zoom-yhteys tarvittaessa https://oulu.zoom.us/my/aykt/

- Loppuraportin palautus Moodleen ma 06.01.2020 mennessä

Opettaja: KT Jouni Peltonen / Harjoitukset: Riikka Heiskanen

Tutor: Riikka Heiskanen

Kirjallisuus

Soveltuvin osin:

 • Metsämuuronen, J. (2003 tai uudempi painos). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp cop.

Arvostelu:

Arviointi 0-5

Ilmoittautuminen ja maksut

Katso ilmoittautumis- ja maksutiedot osiosta Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin.