Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi

Koodi: ay407041A

Laajuus: 5op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvailla ja eritellä laadullisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita, ominaispiirteitä ja tutkimusprosessin etenemisen keskeisiä vaiheita
 • kuvata erilaisten aineistonkeruumenetelmien käyttömahdollisuuksia, vahvuuksia ja heikkouksia
 • suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen laadullisen tutkimuksen päävaiheita
 • tulkita ja arvioida tekemiä laadullisia tutkimuksia

Sisältö

 • laadullisen tutkimuksen lähtökohdat
 • teoria ja käsitteet laadullisessa tutkimuksessa
 • laadullisen tutkimuksen eri lähestymistapoja
 • tutkimuskysymysten asettaminen ja muotoutuminen laadullisessa tutkimuksessa
 • tutkimusprosessin eteneminen ja sen päävaiheet
 • laadullisen tutkimuksen aineistot
 • tutkimussuunnitelma

Edeltävät opinnot

Kasvatus- ja sivistysteoria 1 JA Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet

Suoritustapa

 • Luentoa (18t), harjoitukset/verkkoseminaari (14t), itsenäistä työskentelyä (103t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Opetuksen aika ja paikka

 • Kurssiaika: 09.11.2020-06.01.2021
  • 1) Luennot (2op)
   • Luennot: ma 09.11., ti 10.11., ke 11.11. klo 17-21, to 12.11., pe 13.11.2020 klo 17-20, sali L9 (https://oulu.zoom.us/my/aykt35/)
   • Tutkimussuunnitelman palautus Moodleen su 29.11.2020 mennessä
  • 2) Harjoitukset (3op)
   • Harjoitukset verkkoseminaarina Moodlessa ma 30.11. - su 06.12.2020
   • Tutkimusraportin palautus Moodleen ke 06.01.2021 mennessä

Opettaja: KT Veli-Matti Ulvinen

Tutor: Heidi Kanniainen

Kirjallisuus

 • Aaltola, J. & Valli, R. (toim.). (2015). Ikkunoita tutkimusmetodeihin I: Metodin valinta ja aineistonkeruu, virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Alasuutari, P. (2011). Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Vastapaino. (e-kirjana).
 • Eskola, J. & Suoranta, J. (1998). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. (e-kirjana).
 • Valli, R. & Aaltola, J. (toim.). (2015). Ikkunoita tutkimusmetodeihin II: Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Metsämuuronen, J. (2003–). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä (opiskelija- ja tutkijalaitokset). Helsinki: International Methelp. (Luku: Laadullisen tutkimuksen perusteet).

Arvostelu:

Arviointi 0-5

Ilmoittautuminen ja maksut

Katso ilmoittautumis- ja maksutiedot osiosta Yhteistyöoppilaitokset ja ilmoittautuminen opintoihin.